Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Aansprakelijkheid
 9. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 10. Inwisseling van cadeaubonnen
 11. Toepasselijk recht
 12. Plaats van bevoegdheid
 13. Informatie over onlinegeschillenbeslechting
  1) Toepassingsgebied
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van XP Sport GmbH (hierna te noemen “Verkoper”) zijn van toepassing op alle contracten die door een consument of ondernemer (hierna te noemen “Klant”) met de Verkoper worden gesloten met betrekking tot de goederen en/of diensten die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract
2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod door de klant te doen.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, doet hij een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de goederen en/of diensten in het winkelwagentje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax of e-mail aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien de klant “PayPal Express” als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de verkoper, niettegenstaande punt 2.3, het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod.

2.6 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling samen met deze Algemene Voorwaarden heeft verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de Verkoper en kan hij gratis door de Klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens, op voorwaarde dat de Klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de Verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen.

2.7 Voorafgaand aan de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant zijn invoer voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende indiening van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9 De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 Er staan de klant verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de onlineshop van de verkoper worden aangegeven.

4.4 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst.

4.5 In geval van betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft – onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien voor de SEPA-incassobetaalmethode wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de desbetreffende kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.7 Indien voor de betaalwijze per creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De verwerking van de betaalwijze creditcardbetaling gebeurt in samenwerking met secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.de), waaraan de leverancier zijn vordering tot betaling overdraagt. secupay AG int het factuurbedrag op de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan de betaling alleen aan Secupay AG met schuldkwijtscheldende werking geschieden. De kredietkaart wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat de klant de bestelling in de onlineshop heeft verzonden. Ook wanneer voor de betaalwijze creditcardbetaling via secupay AG gekozen wordt, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota’s.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden
5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het leveringsadres dat de verkoper bij de verwerking van zijn bestelling opgeeft, is bepalend voor de transactie. In afwijking hiervan is bij de keuze van de betaalwijze PayPal het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugstuurt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem redelijkerwijs vooraf van de dienst in kennis had gesteld.

5.3. Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op het moment dat de goederen aan de klant of aan een persoon die gerechtigd is om ze in ontvangst te nemen, worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet van tevoren aan de klant heeft genoemd.

5.4. De verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de leverancier een specifieke dektransactie heeft gesloten met de nodige zorgvuldigheid. De verkoper zal alle redelijke inspanningen doen om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 In geval van zelfafhaling zal de Verkoper de Klant eerst per e-mail informeren dat de door hem bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant, na overleg met de verkoper, de goederen afhalen op het hoofdkantoor van de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:

door download
via e-mail
6) Eigendomsvoorbehoud
6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt de Verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, is hij gerechtigd de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Alle hieruit voortvloeiende aanspraken jegens derden dienen door de klant bij voorbaat aan de verkoper te worden gecedeerd ten belope van de betreffende factuurwaarde (inclusief omzetbelasting). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke is met de betaling en geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Niettegenstaande het voorgaande:

7.1 Voor ondernemers

een onbeduidend gebrek vormt in beginsel geen grond voor aanspraken op grond van gebreken;
de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
de verjaringstermijn voor gebreken aan nieuwe goederen bedraagt één jaar vanaf de overdracht van het risico;
de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn in het algemeen uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.
7.2 Voor consumenten is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant, met de beperking van de volgende clausule.

7.3 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing op

voor zaken die niet overeenkomstig hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die berust op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door de verkoper of op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de verkoper,
voor andere schade die berust op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim van de verkoper of op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gebruiker, alsmede
in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden.
7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 478 BGB onaangetast.

7.5 Indien de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting om de goederen te onderzoeken en gebreken te melden overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Aansprakelijkheid
De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke vorderingen, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De Verkoper is zonder enige beperking aansprakelijk uit welke rechtsgrond dan ook

in geval van opzet of grove nalatigheid,
in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
op basis van een garantietoezegging, voor zover dienaangaande niets anders is geregeld,
op basis van dwingende aansprakelijkheid, zoals in het kader van de productaansprakelijkheidswet.
8.2. Indien de Verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is overeenkomstig de voorgaande clausule. Materiële verbintenissen uit overeenkomst zijn verbintenissen die de overeenkomst volgens haar inhoud oplegt aan de verkoper om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.

8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Inwisseling van promotionele waardebonnen
9.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna “Promotiebonnen” genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

9.3 Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.

9.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

9.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

9.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Een overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

10) Inwisseling van cadeaubonnen
10.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden aangekocht (hierna “Cadeaubonnen”), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

10.2 Cadeaubonnen en restsaldi van cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de bon. Resterende credits zullen aan de klant worden gecrediteerd tot de vervaldatum.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

10.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden voor de aankoop van Goederen en kunnen niet gebruikt worden om bijkomende Cadeaubonnen te kopen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op.

10.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Een overdracht van de cadeaubon aan een derde is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

11) Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

12) Plaats van bevoegdheid
Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

13) Informatie over onlinegeschillenbeslechting
De EU-Commissie zal in het eerste kwartaal van 2016 een internetplatform voor de onlinebeslechting van geschillen (het zogeheten “ODR-platform”) ter beschikking stellen. Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten.

Het ODR-platform zal toegankelijk zijn via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.