De links/rechts verdeling van vermogensmeters in de praktijk

In verband met de thans in Europa verkrijgbare Stages vermogensmeters, die het vermogen alleen aan de linker crank meten, hebben wij steeds meer vragen gekregen over het belang van deze links/rechts verdeling. In onze eerste twee praktische tests hebben we de Stages Powermeter al vergeleken met de Garmin Vector, de Quarq Powermeter en met een gekalibreerde Cyclus 2 ergometer. In deze test vertoonden alle geteste vermogensmeters slechts een kleine onderlinge afwijking.

In de volgende test hebben wij de links-rechts verdeling vergeleken van de twee systemen Quarq SRAM Red en Garmin Vector. Daartoe monteerden we beide systemen op een testfiets en voerden we een stappentest uit over 100, 150, 200 en 250 watt op een Cyclus 2 ergometer. In de tabel hebben wij de gemiddelde waarden van deze test samengevat.

Cyclus 2 prestatiespecificatieQuarq SRAM RoodGarmin VectorQuarq L-R BalansVector L-R evenwicht
100 watt100 watt97 Watt50,7% – 49,3 %53,7% – 46,3%
150 watt147 Watt144 watt48,8% – 51,2%53,2% – 46,8%
200 watt198 Watt195 Watt49,6% – 50,4%51,1% – 48,9%
250 watt250 watt245 watt49,4% – 50,6%50,3% – 49,7%

In de eerste plaats kan worden gesteld dat beide vermogensmeters opnieuw zeer goede wattagewaarden leveren in vergelijking met de Cyclus 2. De Quarq SRAM Red Powermeter heeft zelfs helemaal geen afwijking bij 100 en 250 watt en slechts een max. afwijking op de andere twee niveaus. Dit is ook in lijn met onze vorige tests, waarin de Quarq SRAM Red Powermeter altijd zeer goede meetwaarden behaalde.

Het Garmin Vector systeem levert ook zeer goede meetwaarden en heeft een afwijking van slechts 3-5 watt ten opzichte van de referentiewaarde van de Cyclus 2 ergometer op alle niveaus.

De links-rechts verdeling laat een ander beeld zien. Hier leveren beide vermogensmeters duidelijk verschillende waarden. Het is bijzonder opvallend dat het Garmin Vector pedaal in deze test een neiging vertoont naar het linkerbeen. De Quarq SRAM Red Powermeter daarentegen vertoont – vanaf 150 watt – een tendens naar het rechterbeen. Er is dus niet alleen een verschil in de gemeten procentuele waarden, maar er wordt zelfs een verschillende tendens (meer links of meer rechts) weergegeven. Bij een rechtstreekse vergelijking moeten beide waarden dus eerst als niet echt zinvol worden beschouwd.

In het volgende hebben wij beide evaluaties weergegeven (vermogen + links/rechts verdeling).

Quarq LR

Om meer in detail op de links/rechts verdeling in te kunnen gaan, moet men eerst weten hoe deze in de systemen wordt bepaald. Op de spin gebaseerde vermogensmeters (SRM, Quarq, P2M) meten het vermogen in de crankspin met rekstrookjes. De spider is gemonteerd tussen de rechter crank en de kettingbladen. Een “echt afzonderlijke” meting van de linkerzijde vindt derhalve niet plaats. Dit kan alleen met vermogensmeters die echt afzonderlijk links/rechts meten (bv. Garmin Vector en Rotor Power). Vermogensmeters op spiderbasis meten echter al het vermogen dat via de crank in de ketting wordt gebracht. Dit is anders dan bij de Stages Powermeter, die eigenlijk alleen het vermogen aan de linkerkant meet en dan extrapoleert naar het totale vermogen.

Maar hoe verdeelt een spider-gebaseerde powermeter nu de kracht tussen links en rechts? Hier is Quarq’s officiële beschrijving van de PowerBalance.

Krachtbalans™
Power Balance gebruikt het koppel van het crankstel om de verhouding weer te geven tussen het vermogen dat wordt gegenereerd in de rechter aandrijfslag (eerste helft, 0-180°) en de linker aandrijfslag (tweede helft, 181-360°) voor elke crankomwenteling.

Dit betekent dat de volledige krachtuitoefening over 360 graden in twee fasen wordt verdeeld en vervolgens via de spinpositie aan het linker- of rechterbeen wordt toegewezen. Dit kan echter tot fouten leiden. Dit komt doordat het systeem geen onderscheid kan maken tussen trek- en drukfasen. Daarom zullen crankvermogensmeters altijd aan beide kanten vermogen aangeven, zelfs als je één voet niet hebt aangeklikt en slechts aan één kant trapt. De zetfase aan de geklikte zijde wordt dan aan de verkeerde zijde toegewezen.

Met de links/rechts verdeling kan worden vastgesteld of kracht ongelijk wordt uitgeoefend. Een echte uitspraak of dit links of rechts gebeurt, kan vanuit ons standpunt niet worden gedaan.

Garmin LR

De Garmin Vector Pedal, daarentegen, is strikt genomen twee vermogensmeters. Een in het linker pedaal en een in het rechter pedaal. Dit systeem is dus technisch veel beter geschikt om de verdeling links/rechts te meten.

Maar ook hier is er een probleem. Aangezien we strikt genomen met twee vermogensmeters te maken hebben, hebben deze twee vermogensmeters natuurlijk ook een onderlinge spreiding van de nauwkeurigheid. Dit is b.v. het geval bij alle op een zwengel gebaseerde systemen. Als u verschillende vermogensmeters van één type test, zullen deze uiteraard enigszins van elkaar verschillen. Aangezien het bij de verdeling links/rechts meestal slechts om kleine verschillen gaat, kan een verschil tussen de twee sensoren hier gemakkelijk een invloed hebben op de weergegeven verdeling.

Opmerkingen bij de test

Wat vooral opvalt in de test met de Garmin Vector is dat het verschil tussen links en rechts aanzienlijk kleiner wordt naarmate het vermogen toeneemt. Terwijl er bij zeer lage vermogens van 100 watt nog een grotere afwijking is van 53,7% – 46,3%, neemt deze aanzienlijk af bij 200 watt en bedraagt zij nog slechts ongeveer 1% bij 250 watt.

Deze tendens kan ook duidelijk worden waargenomen in de grafiek en de meetwaarden met de Quarq SRAM Red Powermeter. Hier zijn de afwijkingen tot een 50/50 verdeling vanaf 200 watt ongeveer 0,5%. Bovendien kunt u in de grafiek duidelijk zien dat de max. doorbuigingen in beide richtingen aanzienlijk kleiner wordt met toenemend vermogen.

Dit is ook in overeenstemming met onderzoek van Andrew R. Coggan (Training and Racing with a Powermeter), waaruit blijkt dat naarmate het vermogen toeneemt, de invloed van de links/rechtsverdeling lijkt af te nemen. Nogmaals, dit is een analyse van één enkel geval uit Adrew’s eigen trainingsgegevens. R. Coggan.

LR Coggan

Conclusie

Andrew Coggan zegt dat hij een DLF-45 van ongeveer 280 watt heeft. Vanaf ongeveer 175 watt is er heel weinig variatie tussen links en rechts. Boven 200 watt in de richting van de continue vermogensdrempel (DLF 60 zal dan waarschijnlijk op 265-270 watt liggen) gaat de afwijking duidelijk in de richting van 0.

Onze testrijder heeft momenteel een DLF-60 van ongeveer 310 watt. De basisduurtraining (GA1) vindt voor deze testrijder normaliter plaats in een bereik rond 200 watt. Drempeltraining (EB) in de orde van grootte van 300 watt. Volgens onze testresultaten heeft de links/rechts verdeling slechts een zeer kleine invloed op deze driver vanaf 200 watt en gaat ook de continue vermogensdrempel richting 0.

Als men de huidige resultaten overbrengt op de Stages Powermeter, die door zijn constructie het vermogen alleen aan de linkerzijde meet, dan moet men zeggen dat dit waarschijnlijk geen negatieve invloed zal hebben op de meetnauwkeurigheid in alle relevante trainingsbereiken. Dit is ook in overeenstemming met onze eerdere tests met de Stages Powermeter, waaruit bleek dat er bij zeer lage remwaarden (bijv. 100 watt) sprake is van geringe afwijkingen ten opzichte van de Cyclus 2 en de Quarq Powermeter, maar dat met toenemend vermogen de afwijking van het STAGES-systeem ten opzichte van de referentiesystemen steeds geringer wordt.

Wij vermoeden dat Team Sky tijdens de testfase iets soortgelijks heeft gevonden, want afwijkingen van ongeveer 5 watt ten opzichte van een gekalibreerde referentiewaarde voor het vermogen in relevante trainingsbereiken ligt absoluut binnen het bereik van beproefde topsystemen als SRM of QUARQ. In de praktijk kunnen fluctuaties ten gevolge van nulcompensatie en temperatuur zelfs een grotere invloed hebben dan de links/rechts verdeling.

Of de huidige vermogensmeters de links/rechtsverdeling in deze hogere vermogensbereiken op betrouwbare wijze kunnen weergeven, blijft momenteel onduidelijk. Spider-gebaseerde systemen (SRM, Quarq, P2M) kunnen hier hoogstens trends aangeven.

We zullen binnenkort nog een vergelijkingstest plannen tussen een Garmin Vector en het Rotor Power System over dit onderwerp. Deze twee systemen hebben een “echte” links/rechts meting.

Deel deze post

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *