wet inzake het verwijderen van batterijen

De volgende mededeling is gericht tot diegenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin zij aan hen werden geleverd (eindgebruikers):

1. gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot het type dat wij als nieuwe batterijen in ons productassortiment hebben of hebben opgenomen. Gebruikte batterijen van bovengenoemd type kunnen derhalve ofwel voldoende gefrankeerd aan ons worden teruggezonden, ofwel rechtstreeks bij ons verzendingsmagazijn op het volgende adres gratis worden afgegeven:

XP-Sport GmbH
Philipsstrasse 2
52068 Aken

2. betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische naam van elke gebruikte verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool – waarbij “Cd” staat voor cadmium, “Pb” voor lood, en “Hg” voor kwik”.